پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1388

نکاتی درخصوص استفاده از آبمیوه گیری

نکاتی درخصوص استفاده از آبمیوه گیری   نحوه  استفادهیدرستازآب‌میوه‌گیری:   اگرمیوههستهدارد،ابتداهسته‌‌هاراازمیوهخارجکنید؛درغیراینصورتهسته‌هامانعچرخشموتوریاتیغه‌هایدستگاهمی‌شوند. درمحفظهیبالابیشازاندازهمیوهنریزیدومراقبباشیدتابیشازحدتفالهدرآنجمعنشود،چونبهموتورفشارمی‌آوردوآنرامی‌سوزاند. درآب‌میوه‌گیری‌هاییکهصافیفلزیدارند،اگرفشارتفاله‌هایامقدارمیوهیریختهشدهزیادباشد،صافیازحالتتعادلخارجمی‌شودودرنتیجهوقتیدستگاهراروشنمی‌کنیم،آب‌میوه‌گیریبهحرکتدرمی‌آید،برایجلوگیریازحرکتدستگاهبایدتفاله‌هاراتخلیهکردویاازمقدارمیوه‌هاکاست.   هرگزموتوررادرونآبفرونبرید.   قسمت‌هایمتحرکبالایآب‌میوه‌گیریمثلدرپوشوتیغهراپیشازروشنکردندستگاهکاملاًدرجایخودمحکمکنید. پیشازخاموشکردنوایستادنکاملموتور،هرگزدرپوشآنرابازنکنید.   علتداغشدنآب‌میوه‌گیری اگرآب‌میوه‌گیریشماپس
/ 1 نظر / 35 بازدید